جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص به کپی مدارک هویتی تمام افراد و گواهی عدم سوء پیشینه تمام اعضای هیئت مدیره که در مورد شرکت سهامی خاص برای بازرسین هم لازم می باشد، نیاز است.
بله، این افراد می توانند به عنوان سهامدار معرفی گردند.
در ثبت شرکت مسئولیت محدود نیازی به واریز هیچگونه وجهی در بانک نبوده و فقط در شرکتهای سهامی خاص پس از تایید نام شرکت، 35 درصد سرمایه اولیه در حسابی به نام شرکت واریز و تا زمان ثبت نهایی شرکت مسدود گردد.
تنها در شرکتهای سهامی خاص نباید نسبت خویشاوندی بین اعضای هیئت مدیره و بازرسین وجود داشته باشد و محدودیت دیگری در این زمینه وجود ندارد.
خیر، هر شخص حقوقی در هر واحد ثبتی تنها قادر به ثبت یک شرکت می باشد.